Gebruiksaanwijzing Romp- en Bodemreiniger

GEBRUIKSAANWIJZING:

1. Verwijder eerst voorzichtig eventueel aanwezig loszittend vuil op de onderkant zoals mosselen en waterplanten.

2. Open ProFa Clean Romp- en Bodemreiniger door de dop goed in te drukken en tegen de klok in te draaien (kindveilige sluiting). Na gebruik de fles weer goed dichtdraaien tot u een klik hoort.

3. Pak een emmer of bak en vul deze alleen met de Romp- en Bodemreiniger. Gebruik dit middel dus puur.

4. Breng vervolgens met een zachte borstel, spons of spuit de Romp- en Bodemreiniger aan op het vervuilde oppervlak. Laat het product 2-3 minuten intrekken.

5. Dompel vervolgens de borstel opnieuw in de emmer of bak en boen het oppervlak stevig. U zult zien dat de vervuiling in zijn geheel verdwijnt. Meteen daarna heel goed afspoelen met schoon water.

Indien nodig herhaalt u bovenstaande stappen. Vermijd contact met de trailer of houd deze goed nat om vlekken te voorkomen.

Wilt u een nog beter resultaat op een snelle en gemakkelijke manier? Gebruik dan de speciaal ontwikkelde ProFa Clean schoonmaakborstels.

BELANGRIJK BIJ PROFA CLEAN ROMP- EN BODEMREINIGER:

Lees aandachtig en volg alle instructies op.

  • Buiten het bereik van kinderen houden.
  • Bewaren in gesloten verpakking in droge en vorstvrije ruimte.
  • Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Inademing van damp vermijden. Alleen buiten of in goed geventileerde ruimte gebruiken.
  • Veroorzaakt huidirritatie en ernstig (oog)letsel dus voorkom aanraking zonder bescherming. Draag tijdens gebruik beschermende kleding, handschoenen en oog-/gelaatsbescherming. Na het werken met dit product handen grondig wassen.

Bij het inwinnen van medisch advies: verpakking en etiket ter beschikking houden.

BIJ CONTACT MET DE HUID:

  • Met veel water en zeep wassen.
  • Verontreinigende kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
  • Bij aanhoudende klachten onmiddellijk een arts en/of het antigifcentrum raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN:

  • Evt. aanwezige contactlenzen verwijderen.
  • Voorzichtig de ogen minimaal 10 min. spoelen met water.
  • Bij aanhoudende klachten onmiddellijk een arts en/of het antigifcentrum raadplegen. 

BIJ ONWEL WORDEN OF INSLIKKEN:

Bel direct het alarmnummer en stel de verpakking met etiket ProFa Clean Romp- en Bodemreiniger ter beschikking.

ProFa Clean is niet aansprakelijk voor schade aan mens of materiaal, van welke aard dan ook. De gebruiker dient te allen tijde het etiket van het product zorgvuldig te lezen en de instructies die daarop vermeld staan op te volgen.

Bevat: oxaalzuur, zoutzuur, <5% niet-ionogene oppervlakte actieve stoffen.
Let op: ProFa Clean Romp- en Bodemreiniger niet in combinatie met andere producten gebruiken.

VEROORZAAKT HUIDIRRITATIE EN ERNSTIG (OOG)LETSEL!